Homepage
Downloads
Info in uw buurt
Campagne
Vraag & antwoord
DVD
Links
Contact

De Federatie ontvangt geen middelen voor haar werking rond vroegtijdige zorgplanning. Giften zijn daarom altijd van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB.
Dit komt ook ten goede aan het palliatieve netwerk in uw regio.

Vraag en antwoord

Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Staat uw vraag hier niet bij?
Klik dan hier om uw vraag te stellen.Vroegtijdige Zorgplanning is een proces van continu overleg tussen patiënt en zorgverlener(s) dat gericht is op het uitklaren van waarden en wensen van de patiënt ten aanzien van zijn (toekomstige) palliatieve zorg (zorg aan het levenseinde), dat bij voorkeur ook gecommuniceerd wordt met familieleden en/of belangrijke naasten, in het bijzonder met het oog op het aanduiden van een (benoemde) vertegenwoordiger.
(Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 2011)

De vertrouwenspersoon in de wet op de patiëntenrechten is een persoon die samen met de patiënt bepaalde rechten uitoefent. Hij staat de patiënt bij maar heeft geen enkele juridische bevoegdheid om de rechten van de patiënt uit te oefenen. Dit houdt dus in dat de patiënt nog in staat is zijn rechten uit te oefenen. De vertrouwenspersoon komt ook voor in de wet op de euthanasie en heeft daar een beperkte rol: namelijk de behandelende arts op de hoogte stellen van de aanwezigheid van een voorafgaand verzoek om euthanasie van de patiënt. De patiënt kan om het even wie als vertrouwenspersoon meenemen naar een contact met de zorgverstrekkers.

De vertegenwoordiger staat als het ware in de schoenen van de patiënt. Hij treedt op in naam van de patiënt als deze niet meer in staat is zijn wil te vormen of uit te drukken. Hij treedt dus enkel op in geval van wilsonbekwaamheid van de patiënt. De patiënt kan elke meerderjarige persoon aanduiden als zijn vertegenwoordiger. Als hij niemand heeft aangeduid bepaalt de wet op de patiëntenrechten in welke volgorde familieleden als vertegenwoordiger kunnen optreden: partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus.

Men kan vrij zijn vertegenwoordigers kiezen, maar het is belangrijk ervoor te zorgen dat er geen belangenverstrengeling ontstaat.

Er kan maar 1 vertegenwoordiger ter zelfder tijd zijn.

In het document 'wilsverklaring' is een wettelijk correcte rubriek voorzien om iemand aan te duiden die voor jou je wil opschrijft. Dit moet wel vergezeld zijn van een medisch attest (door je huisarts op te stellen) dat de onmogelijkheid aangeeft om zelf te schrijven.

Men zorgt best dat de wilsverklaring zowel in het medische domein, bij de huisarts als bij de vertegenwoordigers beschikbaar is. Men hoeft de verklaring niet officieel te laten registreren bij het gemeentehuis voor de geldigheid van het document. Men kan trouwens enkel de euthanasieverklaring en weigering organen af te staan laten registreren. Officiële registratie heeft geen echte meerwaarde.

Neen.

Neen, men is niet verplicht een databank te raadplegen, wel als men organen wil wegnemen. Dan moet men controleren of er geen weigering is geregistreerd.

Elke zorgverstrekker kan getuige zijn. Ook de nicht als ze geen materieel belang heeft met het overlijden.

Als beide getuigen rechtstreekse erfgenamen zijn, is hun getuigenis ongeldig.

Omdat we geen verwarring willen creëren met de vertegenwoordigers. De vertrouwenspersoon betekent geen meerwaarde in vergelijking met de vertegenwoordiger.

Ja, dat mag de huisarts.

Ja, dat mag een huisarts.

Ja, dat mag een huisarts.

Ja, dat kan, maar dit is niet verstandig omdat het woonzorgcentrum wellicht de eerste opties mee zal bepalen over wat er gebeurt.

Ja.

Men kan bijvoorbeeld de getuigen hebben gewijzigd.

Omdat 'onwaardig leven' een begrip is dat niet zomaar voor iedereen gelijkmatig te definiëren is.

Nee, een arts moet uitmaken of aan alle voorwaarden van de wet is voldaan.

De directie van een woonzorgcentrum kan van iedereen eisen dat in zijn instelling de wet wordt nageleefd.

Neen, dat is toch niet relevant.

Neen, want de wet voorziet enkel dat je interventies kan weigeren, niet dat je er kunt wensen.

Je hoeft daar niet voor te kiezen, je hebt daar in elk geval recht op. Dat is een onderdeel van het recht op kwaliteitsvolle zorg en dienstverlening.

Men moet wel nagaan of het door de persoon zelf is opgesteld en ondersteund. Als dat zo is, moet men die respecteren. Als er twijfel is, heeft men te maken met een spoedeisende situatie, en moet men als de patiënt niet in staat is zijn wil uit te drukken, alles doen, wat kan en zinvol is, om zijn leven te redden.

Er wordt wel eens foutief beweerd dat in de wilsverklaring inzake euthanasie altijd een vertrouwenspersoon moet worden aangewezen omdat men anders de wilsverklaring niet kan laten registreren. Artikel 4 § 1 van de euthanasiewet bepaalt dat in de wilsverklaring één of meerdere vertrouwenspersonen kunnen aangewezen worden. Om een geldige wilsverklaring op te stellen is het dus zeker niet verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Als je de wilsverklaring wil laten registreren moet je verplicht gebruik maken van het model dat is bepaald in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 maart 2003. Onderaan die bijlage staat "datum en handtekening van de aangewezen vertrouwensperso(o)nen". Maar er staat in voetnoot bij "in voorkomend geval". Van een verplichte ondertekening door een aangewezen vertrouwenspersoon is dus geen sprake! Het model maakt bovendien een onderscheid tussen Rubriek I: Verplichte gegevens en Rubriek II: Facultatieve gegevens. Onder die facultatieve gegevens wordt als eerste vermeld: "A. De eventueel aangewezen vertrouwenspersoon".
Artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 over de registratie van de wilsverklaring en de mededeling ervan via het Rijksregister aan de betrokken artsen bepaalt de gegevens die door het gemeentebestuur aan de FOD Volksgezondheid moeten worden overgemaakt. Tot die gegevens behoren onder andere: "Het identificatienummer van de eventuele vertrouwenspersonen".